تحقیقات دانشمندان دانشگاه Illinois نشان داد زمین علاوه بر پوسته ، گوشته ،هسته ی داخلی و هسته ی خارجی دارای یک هسته ی داخلی داخلی!!نیز هست.
نظریه های قدمی ، درون زمین را به بخش های زیر تقسیم می کرد:پوسته جایی که ما در روی آن زندگی می کنیم ، جبه یا گوشته ، هسته بیرونی و هسته داخلی و این لایه ها به صورت پوسته پیاز بر روی هم پیچیده شده اند.
هسته ی زمین شامل هسته ی درونی از جنس آهن است و 2400 کیلومتر قطر دارد و در اطراف آن هسته ی سیال بیرونی قرار گرفته با قطر 7000 کیلومتر. هنگامی که هسته ی درونی جامد در داخل هسته ی بیرونی سیال حرکت می کند باعث تولید میدانی مغناطیسی می شود که ما را در مقابل تشعشعات زیان بار و همچنین تاثیرات بادهای خورشیدی حفاظت می کند. پژوهشگران دانشگاه Illinois واقع در Urbana-Chamaignبه تازگی دست به تحقیقات بسیار گسترده ای در این زمینه زده اند تا از ساختار درونی زمین اطلاعات کامل تری بدست آورند.
این گروه برای مطالعه درون زمین از موج های طبیعی استفاده کرده اند که در هنگام زمین لرزه بوجود می آیند. این امواج به هنگام عبور از لایه های مختلف زمین دچار انحنا یا بازتاب می شوند و این گروه به دنبال این کشف این حقیقت هستند که چگونه این امواج تحت تاثیر لایه های مختلف زمین قرار می گیرند.
بنا به تحقیقات انجام شده هسته ی درونی زمین به طور یکنواخت از آهن ساخته نشده و یک لایه اضافی به قطر 1180 کیلومتر نیز در هسته ی زمین وجود دارد.
این هسته ی داخلی داخلی زمین است!!
هستی داخلی زمین از کریستال های آهن ساخته شده و دانشمندان احتمال می دهند هسته ی داخلی دیگر زمین که به تازگی کشف شده دارای کریستال های آهن با فاز متفاوت از هسته ی داخلی باشند.
هرچند هسته ی داخلی تازه کشف شده نیز از آهن است اما ساختار بلوری آن کاملا متفاوت با هسته ی داخلی است.
اکنون که یک بخش به اجزای درون زمین اضافه شده باید به دنبال نام مناسبی برای آن بود به جای هسته ی داخلی داخلی.

منبع universetoday
نویسنده محسن بختیار
Article from: parssky.com