کشف نور مرئی در جو سیارات خارجی (جمعه 7 دی 1386)
دانشمندان برای اولین قادر به مشاهده نورهای مرئی شدند که از جو سیاره ایی در خارج منظومه شمسی به فضا پراکنده می شود.
این سیاره در مداری به دور ستاره کوتوله HD189733 در صورت فلکی ثعلب(روباه) در حال چرخش می باشد. این ستاره در فاصله 60 سال نوری از زمین واقع است.
این سیاره که HD189733bنامیده شده است دوسال قبل به وسیله طیف بینی داپلر کشف شد. فاصله بین این سیاره و ستاره مادر به قدری کم است که جو آن توسط گرما حاصل از ستاره منبسط شده است.
دانشمندان برای مشاهده نورهای مرئی پراکنده شده توسط این ستاره روشی همانند فیلتر عینک های آفتابی پولارويد که نور زیاد خورشید را منعکس میکند استفاده کردند.آن هابااستفادها از این روش توانستند نورقطبیده شده که از سیاره منکعس می شود را از ستاره مادر تفکیک کنند. در نتیجه دانشمندان توانستند میزان انبساط جو این ستاره را اندازه گیری کنند. آنها همچنین توانستند میسر حرکت سیاره را به صورت مستقیم ردیابی کنند. شاهکاری که از طریق غیر مستقیم تقریبا غیر ممکن است.
این تیم بین المللی که توسط پروفسور “سوتلنا بوردایوجنا” در انجمن علمی نجوم زوریخ سویس رهبری میشود از یک تلسکوب 60 سانتی متری( KVA) برای اندازه گیری قطبیدگی سیاره و ستاره مادر استفاده کردند. این تیم همچنین کشف کردند که بیشترین میزان قطبیدگی زمانی است که نیمی از سطح سیاره توسط ستاره مادر روشن می شود که از سطح زمین نیز قابل مشاهده است. این رویداد همانند تربیع اول و ثانی ماه دو بار در هر چرخش ستاره رخ میدهد.
قطبیدگی نشان می دهد که پراکندگی اتمسفر در نقاطی که در معرض خورشید قرار ندارند نسبتا بیشتر از سایر نقاط است که به احتمال بسیار زیاد شامل ذرات بسیار کوچکتر نیم میکرون همانند اتم ها مولکول ها و ذرات گرد غبار و شاید بخار آب باشد که اخیرا بر وجود آن در اتمسفر پیشنهاد شده است. دانشمندان همچنین برای اولین بار موفق شدند که موقعیت سیاره و همچنین مدار گردش آن را به دور ستاره مادر در آسمان بدست آورند.

منبع dailyastronomy.com
نویسنده جواد رحیمی
Article from: parssky.com