اصل اول : چون من هستم و گلدان كاينات هم ثابت شده پس آفريدگار هم هست.
اصل دوم : آفريدگار خارج از گلدان كاينات است.
اگر داخل ان بود بايد از قانون نيوتون و انيشتن پيروى مى كرد كه اين جور در نمى امد و در ان صورت مى شد خدا.
اصل سوم : آفريدگار هيچ اثرى بروى گلدان ساخته شده خودش ديگه ندارد.
مثلا بياد بگه جرم الكترون را نسبت به پروتون زياد تر كنم و فرم گلدان را تغير بدم
اصل چهارم : آفريدگار نمي تواند كسى را بفرستد داخل گلدان و يا يك گلدان تو گلدان درست كنه چه برسد به بچه.

 

پا ورقى : اگر آفريدگار پيقمبر فرستاده . توچه شود آنموقه فرستادنش را گذاشته كه گلدان را درست ميكرده نه بعد از اينكه درست كرده تمام شده.

اگر ما در دنياى n بعدي هستيم آفريدگار در دنياى حداقل n+1 بعدي است .
چون در آزمايشگاه موجود n بعدى ثابت كردن وجود بعد n+1 قير ممكن است پس وجود آفريدگار قابل ثابت شدن در ازمايشكاه براى ما نيست.
دوست دارى چوشت مياد آرامش پيدا ميكنى بگو هست دوست ندارى بگو نيست . اگر خواستى بعضى وقتا بگو هست و اونجاى كه به نفت نيست بگو نيست

سوال:

آفريدگار ميدونه چكار كرده يا نه ?
آفريدگار چند تا گلدان تا حالا درست كرده و چندتاش خراب شده ?

 

آقاي ابراهيم ويكتوري را پاي تلفن در تلويزون انديشه پيدا نكرديد. اين نرم افزار پايين رادانلود كنيد اگر سوالي بود بعد تلفن كنيد.

 

if you’re looking for good space simulation you take a look at Celestia and Cassini-Huygens videos.