Posts Tagged ‘ Add new tag ’

ماده تاريك ، اسرار آميز و شايد غير واقعي

Jun 1st, 2008 | By | Category: Astrophysics, Physic

آيا ممكن است پديده اي به نام ماده تاريك وجود نداشته باشد؟ دانشمندان سالهاست به ما مي گويند كه كهكشانها به اندازه كافي ماده يكنواخت در درون خود ندارند تا از فاصله گرفتن آنها از هم جلوگيري كند. بنابراين مي بايد توده اي از ” ماده تاريك” نامرئي در هر كدام از كهكشانها سرگردان باشد. […]